Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

aplikacji ile-mam.pl

https://ile-mam.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Infocare Sławomir Konarski usługi polegającej na umożliwieniu zapłaty za konto w serwisie ile-mam.pl – rozliczanych w formie przedpłat, za pośrednictwem przelewy24.pl – serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisaną do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
 2. Korzystanie z usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie, możliwe jest przy użyciu urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub inną aplikację służącą do wyświetlania stron internetowych oraz wymaga zawartej umowy z Infocare Sławomir Konarski, umożliwiającej korzystanie z usług zapłaty za konto rozliczanych w formie przedpłat, za pośrednictwem przelewy24.pl.
 3. Infocare Sławomir Konarski nie prowadzi dla Użytkownika rachunku płatniczego, o którym mowa w ustawie z dn. 19.06.2011 o usługach płatniczych.

§2 Definicje

 1. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym Infocare Sławomir Konarski prowadzi swoją działalność.
 2. Konto użytkownika – konto, prowadzone dla Użytkownika serwisu przez Infocare Sławomir Konarski za pośrednictwem przelewy24.pl w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem https://ile-mam.pl , w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o działaniach Użytkownika w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Infocare Sławomir Konarski za pośrednictwem przelewy24.pl.
 3. Akceptant – Infocare Sławomir Konarski z siedzibą w Szczecinie, ul. Seledynowa 92/6, (kod pocztowy: 70-781), NIP: 955-169-32-39, adres e-mail: biuro@ile-mam.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ile-mam.pl, prowadzony przez Infocare Sławomir Konarski współpracujący z systemem informatycznym przelewy24.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą korzystać z Usługi celem Zapłaty za Konto „Pakiet dla Firm” lub „Pakiet Premium”.
 6. Instytucja pośrednicząca – instytucja inna niż przelewy24.pl, za pośrednictwem której Użytkownik przekazuje przelewy24.pl środki dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności bank, instytucja płatnicza.
 7. Usługa – jednorazowa usługa polegająca na umożliwieniu w ramach Serwisu zapłaty za konto „Pakiet dla Firm” lub „Pakiet Premium” przez Użytkownika konta prowadzonego przez Infocare Sławomir Konarski za pośrednictwem przelewy24.pl w formie przedpłat, o kwotę określoną za wskazany Pakiet.
 8. Użytkownik – każdy podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, który korzysta z Usług w ramach Serwisu na podstawie umowy zawartej z Akceptantem i który dokonuje Zakupu „Pakiet dla Firm” lub „Pakiet Premium”.
 9. Użytkownik serwisu ile-mam.pl – podmiot, który założył konto w serwisie internetowym w domenie www.ile-mam.pl aby zapłacić za „Pakiet dla Firm” lub „Pakiet Premium” za pośrednictwem przelewy24.pl.
 10. Zapłata za pakiet – zapłata za wskazany przez użytkownika pakiet prowadzonego przez Infocare Sławomir Konarski za pośrednictwem przelewy24.pl o kwotę określoną za wskazany Pakiet.
 11. Pakiet dla Firm – podstawowy zakres dostępu do funkcji serwisu ile-mam.pl. Szczegółowy zakres funkcji pakietu znajduje się pod adresem https://ile-mam.pl/cennik
 12. Pakiet Premium – rozszerzony dostęp do funkcji serwisu ile-mam.pl.
  Szczegółowy zakres funkcji pakietu znajduje się pod adresem https://ile-mam.pl/cennik

§3 Charakterystyka Usługi

Serwis ile-mam.pl umożliwia Użytkownikom internetowe zapłatę za wskazany pakiet przez Użytkownika za pomocą sposobów płatności udostępnianych przez przelewy24.pl.

W ramach Usługi możliwa jest zapłata za Pakiet w kwocie:
a) 199,00 zł netto (tj. 244,77 zł brutto) za Pakiet Premium.

Powyższe kwoty za Pakiet Premium dotyczą okresu zakupu na 1 rok lub przedłużenia konta o 1 rok.

 

§4 Zasady Zapłaty za Pakiet

 1. W celu Zapłaty za Pakiet w ramach Serwisu Użytkownik musi zarejestrować się w serwisu ile-mam.pl podając:

a) Adres e-mail,
b) Jednorazowe hasło dostępowe

Po zalogowaniu się na swoim koncie pod adresem https://ile-mam.pl/app/mojekonto Użytkownik zoobowiązany jest wypełnić i zapisać dane:

a) Pełną nazwy firmy
b) Ulicę
c) Nr domu / nr lokalu
d) Kod pocztowy
e) Miasto
f) NIP
g) Zaznaczyć Pakiet dla firm lub Pakiet Premium

Po zapisaniu powyższych danych firmowych dostępny będzie na w/w stronie, bezpośredni przycisk umożliwiający zapłatę za wskazany Pakiet. Następnie użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności przelewy24.pl. Warunkiem przekierowania i płatności jest poprawne wypełnienie / sprawdzenie wymaganych pól oraz zatwierdzenie Regulaminu.

 1. Spełnienie wymogów określonych powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu warunkuje rozpoczęcie procedury związanej z Zapłatą za Pakiet.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do planszy przedstawiającej możliwe sposoby płatności. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej, po podaniu swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a także zatwierdzeniu zapoznania się z załączonymi regulaminami określającymi zasady korzystania z płatności przelewy24.pl, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę swojego banku lub innej instytucji i dokonuje Zasilenia Konta poprzez jeden z dostępnych sposobów płatności, o których mowa w § 3.
 3. Zamówienie Usługi uznaje się za złożone przez Użytkownika z momentem dokonania płatności za pomocą udostępnionych w Serwisie sposobów płatności.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika przelewy24.pl kierują do Użytkownika komunikat, w którym informują o warunkach realizacji Usługi. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy składaną przez Użytkownika.
 5. Zapłata za konto następuje niezwłocznie, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu zaksięgowania płatności przez przelewy24.pl oraz pod warunkiem, że dokonana przez Użytkownika płatność odpowiada kwocie wskazanej w formularzu zamówienia jako wartość Zasilenia Konta. Z momentem potwierdzenia realizacji płatności przez przelewy24.pl, Infocare Sławomir Konarski przyjmuje ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi na warunkach wynikających z Regulaminu.
 6. Chęć otrzymania potwierdzenia dokonanych wpłat Użytkownik powinien zgłosić do 5. dnia kolejnego miesiąca. Rachunek będzie uwzględniał wszystkie wpłaty dokonane w danym miesiącu kalendarzowym.
 7. Z tytułu świadczenia Usługi nie są pobierane jakiekolwiek dodatkowe opłaty na rzecz Akceptanta ponad kwotę doładowania. Skorzystanie z Usługi nie zwalnia jednak Użytkownika od ponoszenia kosztów wynikających z korzystania przez Użytkownika z wybranego sposobu płatności, jak również wynikających z używanych przez Użytkownika środków porozumiewania się na odległość w celu zrealizowania Zapłaty za Pakiet. Wskazane koszty ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umów łączących Użytkownika z odpowiednimi podmiotami, w szczególności bankami.
 8. Wszelkie operacje finansowe związane z Zapłatą za Pakiet wykonywane są wyłącznie w walucie polskiej.
 9. Akceptant w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

§5 Okres świadczenia usług

 1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej ile-mam.pl, Użytkownik dokona rejestracji w serwisie oraz zaakceptuje regulamin korzystania z serwisu.
 2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny dostęp do serwisu zgodnie z aktualną ofertą oraz cennikiem. Po tym czasie Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Pakietu dla firm lub Pakietu Premium.
 3. W razie niedokonania płatności Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu przez czas nieograniczony do usług opisanych w Cenniku jako bezpłatne.

Zakończenie świadczenia usług dostępu do serwisu https://ile-mam.pl może nastąpić w następujących przypadkach:

 1. rezygnacji przez Użytkownika,
 2. śmierci Użytkownika,
 3. ustania bytu prawnego Użytkownika,
 4. nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym
 5. zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych,
 6. niezaakceptowania regulaminu serwisu.

Akceptant zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

 1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
 2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
 3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
 4. działa na szkodę Akceptanta,
 5. podał nieprawdziwe dane,
 6. w wypadku określonym w par. pkt. 8,
 7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 8. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.

W takich przypadkach Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Akceptanta, a Akceptant ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.

§6 Dostępność płatności

 1. Z płatności mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. O możliwości korzystania z Płatności decyduje umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem, umowa pomiędzy Użytkownikiem a instytucją pośredniczącą oraz umowa przelewy24.pl i Akceptantem.

§7 Niewłaściwe użycie płatności

 1. Serwis nie może być wykorzystywany do zapłaty za usługi, którymi obrót nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także takich, które naruszają prawo osób trzecich.
 2. Użytkownik nie może dostarczać przez przelewy24.pl i Serwis treści o charakterze bezprawnym.
 3. Serwis nie może być wykorzystywany w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu.

§8 Zakres odpowiedzialności 

 1. Akceptant nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podania niewłaściwych danych przez Użytkownika.
 2. Akceptant nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub jeżeli brak odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Akceptant  podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

 1. Akceptant podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 2. Akceptant będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
 3. Akceptant podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w par. 10., w celu ochrony danych Użytkownika.
 4. Akceptant nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 5. Akceptant nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Akceptanta

§9 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu https://ile-mam.pl oraz z obsłsugą Ppłatności Przelewy24.pl można zgłaszać za pomocą poczty elektroniczną e-mail: biuro@ile-mam.pl.
 2. Akceptant w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji, potwierdza fakt jej otrzymania w formie informacji wysłanej na adres e-mail wskazany w reklamacji. W przypadku, gdy Akceptanta w ramach weryfikacji czy reklamacja spełnia wymogi określone przez niniejszą Umowę, zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, takie wezwanie do uzupełniania reklamacji uznaje się również za potwierdzenie otrzymania reklamacji. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, Akceptanta potwierdza fakt otrzymania reklamacji w formie pisemnej, przy czym w takim przypadku dla zachowania powyższego terminu, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.
 3. Każda reklamacja rozpatrzona będzie w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich informacji i dokumentów przekazanych w skardze, a także informacji i dokumentów będących w posiadaniu Akceptanta oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, informacji i dokumentów będących w posiadaniu innych podmiotów.
 4. Reklamujący zobowiązany jest udzielić Akceptantowi wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą Płatności, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Reklamujący udziela wyjaśnień w terminie 14 dni od wezwania Akceptanta.
 5. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej reklamacji przez Akceptanta. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w tym terminie, Akceptanta przekazuje osobie składającej reklamację, w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą:
  1. wyjaśnienie przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu;
  2. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. wskazanie przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi, nie dłuższego jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§10 Dane Użytkownika i ich ochrona

 1. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), w odniesieniu do następujących danych osobowych kontrahentów Użytkownika przekazywanych Akceptantowi zgodnie z niniejszym Regulaminem:
 •  imię i nazwisko kontrahenta/firma kontrahenta,
 • dane adresowe kontrahenta.
 1. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania w/w danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim.
 2. Zgodnie z art. 31 Ustawy Użytkownik powierza Akceptantowi do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w pkt. 1., wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w pkt 4. Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi Akceptant jest uprawniony do przekazania danych podwykonawcom.
 3. Użytkownik upoważnia Akceptanta do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 4. Akceptant zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 oraz pkt. 8 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Akceptant oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Akceptant ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika wyłącznie w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika, w szczególności Akceptant nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
 6. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 7. Akceptant nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 8. Akceptant zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
 9. W razie rezygnacji z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania do Serwisu.
 10. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez Infocare Sławomir Konarski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Seledynowej 92/6 w celu założenia konta na serwisie https://ile-mam.pl i skorzystania z aplikacji ile-mam.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z serwisu ile-mam.pl.
 11. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji, w szczególności na usługi, o których mowa w pkt. 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika za pośrednictwem serwisu ile-mam.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Akceptanta w każdej chwili. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. Informacje o zmianach Regulaminu i terminach wejścia ich w życie zamieszczane będą w Serwisie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Zmiana Regulaminu nie wpływa na sposób wykonania Usługi będącej w trakcie realizacji.
 3. Niniejsza umowa o świadczenie Usługi zawierana na czas określony wyłącznie na potrzeby wykonania danej Usługi oraz innych obowiązków wynikających z Regulaminu związanych z Usługą.
 4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usługi jest prawo polskie.
 5. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Akceptantem a Użytkownikiem jest język polski.
 6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.